ข้อมูลระบบยศ Rank Status
Rank Exp Status
ยศ : Baby ค่า Exp 10200 สถานะ -
ยศ : Child ค่า Exp 30600 สถานะ โจมตีขนาดเล็กแรง 5%
ยศ : Adult ค่า Exp 57800 สถานะ โจมตีขนาดกลางแรง 5%
ยศ : Rookie ค่า Exp 91800 สถานะ โจมตีขนาดใหญ่แรง 5%
ยศ : Novice ค่า Exp 132600 สถานะ Luk +1
ยศ : Common ค่า Exp 180200 สถานะ Critical +2
ยศ : Soldier ค่า Exp 234600 สถานะ Agi +1
ยศ : Sergeant ค่า Exp 295800 สถานะ Flee +3
ยศ : Captain ค่า Exp 363800 สถานะ Dex +1
ยศ : Major ค่า Exp 438600 สถานะ Hit +3
ยศ : Colonel ค่า Exp 520200 สถานะ Int +1
ยศ : General ค่า Exp 608600 สถานะ Sp +25
ยศ : Commander ค่า Exp 707200 สถานะ Vit +1
ยศ : Supreme ค่า Exp 812600 สถานะ Hp +25
ยศ : Sir ค่า Exp 924800 สถานะ Str +1
ยศ : Baron ค่า Exp 1043800 สถานะ ป้องกันขนาดเล็ก 2%
ยศ : Viscount ค่า Exp 1169600 สถานะ Atk +10
ยศ : Count ค่า Exp 1302200 สถานะ Matk +2%
ยศ : Marquis ค่า Exp 1441600 สถานะ Aspd +1%
ยศ : Duke ค่า Exp 1587800 สถานะ Hp & Sp +100
ยศ : King ค่า Exp 1740800 สถานะ Int +1, Dex +1
ยศ : Great King ค่า Exp 1900600 สถานะ Agi +1, Luk +1
ยศ : Incredible ค่า Exp 2067200 สถานะ Str +1, Vit +1
ยศ : Invincible ค่า Exp 2261000 สถานะ ป้องกันขนาดกลาง 2%
ยศ : Hero ค่า Exp 2461600 สถานะ Def +2
ยศ : Nobel ค่า Exp 3669000 สถานะ Mdef +2
ยศ : Berserker ค่า Exp 4883200 สถานะ โจมตีบอสแรง 10%
ยศ : Legend ค่า Exp 5104200 สถานะ Hp & Sp +175
ยศ : Legendary ค่า Exp 6332000 สถานะ Aspd +2%
ยศ : Mythical ค่า Exp 7566600 สถานะ Atk +15
ยศ : Immortal ค่า Exp 8808000 สถานะ Matk +3%
ยศ : Immortal Spirit ค่า Exp 9056200 สถานะ ป้องกันขนาดใหญ่ 2%
ยศ : Commander ค่า Exp 10311200 สถานะ Critical +3
ยศ : Saint ค่า Exp 11573000 สถานะ คริติคอลแรงขึ้น 10%
ยศ : Angel ค่า Exp 12834800 สถานะ Def +3
ยศ : Angel of Death ค่า Exp 13103400 สถานะ Mdef +3
ยศ : Guardian ค่า Exp 14378800 สถานะ Allstats +1
ยศ : Master ค่า Exp 15661000 สถานะ Aspd +3%
ยศ : Golden ค่า Exp 16950000 สถานะ Atk +25
ยศ : Evil God ค่า Exp 17245800 สถานะ Matk +5%
ยศ : King of Hell ค่า Exp 18548400 สถานะ โจมตีมนุษย์แรง 2%
ยศ : King of Heaven ค่า Exp 19871400 สถานะ ป้องกันมนุษย์ 2%
ยศ : God of Prophesy ค่า Exp 20201200 สถานะ Hp & Sp +200
ยศ : God of Hunt ค่า Exp 21544600 สถานะ Aspd +4%
ยศ : God of War ค่า Exp 22901600 สถานะ Critical +5
ยศ : God of Death ค่า Exp 23279000 สถานะ Flee +5
ยศ : Demi God ค่า Exp 24721000 สถานะ Hit +5
ยศ : God ค่า Exp 30200000 สถานะ Hp & Sp 5%, Allstats +1